Ngày đi
T2, 08 Tháng 08
Ngày về
Chọn ngày về
Số khách, hạng ghế
1 Khách , phổ thông đặc biệt